Oświadczenie

Uwagi prawne i warunki użytkowania


Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego zastrzeżenia nie może być wykorzystywana lub powielana w jakiejkolwiek formie bez zgody FARESIN INDUSTRIES s.p.a. (dalej Faresin Industries).

Faresin Industries nie przyjmuje żadnych roszczeń ani żądań gwarancyjnych w odniesieniu do treści niniejszego zastrzeżenia lub do opisu swoich produktów zawartych na stronie internetowej, w przyjętych broszurach, dokumentach ilustracyjnych, instrukcjach obsługi i konserwacji lub do opisu swoich produktów w nich zawartych.


Przekazywanie informacji dostępnych na stronie internetowej i w dokumentacji upowszechniającej


Użytkownicy strony internetowej należącej do Faresin Industries i, ogólnie, wszyscy, którzy wchodzą w posiadanie i przeglądają broszury, ulotki, katalogi, instrukcje obsługi i konserwacji oraz wszystko inne, co zostało ujawnione przez Faresin Industries, są upoważnieni do korzystania z dokumentacji technicznej, opublikowanych informacji i danych, specyfikacji i danych technicznych, wiadomości, rysunków itp. (zwanych dalej łącznie  „Dokumentacją”) pod wyraźnym warunkiem, że: (i) słowa < copyright  wszelkie prawa zastrzeżone przez Faresin Industries > są zawsze obecne w każdej kopii; (ii) wykorzystanie takiej Dokumentacji jest przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych oraz że nie jest ona powielana lub kopiowana ani publikowana w sieci, nawet intranetowej, ani umieszczana w kanałach komunikacyjnych; (iii) i wreszcie, że Dokumenty nie są w żaden sposób zmieniane ani modyfikowane.

Wszystkie elementy składające się i tworzące stronę internetową Faresin Industries są chronione prawem i nie mogą być kopiowane ani naśladowane, nawet częściowo.

Faresin Industries nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani wyraźnej, ani dorozumianej, o jakimkolwiek charakterze, za kompletność i dokładność wszelkich informacji zawartych i/lub podawanych na stronie internetowej.

Strona internetowa Faresin Industries oraz wszystkie broszury, ulotki, katalogi, instrukcje obsługi i konserwacji oraz wszelkie inne materiały ujawnione przez Faresin Industries zawierają dane, materiały, znaki towarowe i informacje, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, grafikę, które są chronione przez włoskie i międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony praw własności intelektualnej.


Informacje o zawartości strony i dokumentacji


Faresin Industries jest firmą, która projektuje, produkuje, wprowadza na rynek, sprzedaje i instaluje wozy paszowe, ładowarki teleskopowe do podnoszenia i przenoszenia różnych materiałów oraz różnego rodzaju urządzenia (zwane dalej łącznie Maszynami i Urządzeniami).

Maszyny i urządzenia Faresin Industries są zawsze opracowywane, projektowane i produkowane na skalę przemysłową, na bazie standardowej, z wyjątkiem adaptacji i/lub produkcji specjalnych na specjalne zamówienie klienta.


Wyłączenie i wyłączenie odpowiedzialności


Faresin Industries zaleca, aby każdy, kto zamierza nabyć i/lub użytkować jej Maszyny i/lub Urządzenia, skrupulatnie i dokładnie zapoznał się z Dokumentacją zamieszczoną na stronie internetowej i w dokumentach papierowych, a zatem ze wszystkimi parametrami technicznymi poszczególnych i specyficznych Maszyn i/lub Urządzeń, podanymi – oprócz niniejszej strony – w katalogach, broszurach, instrukcjach obsługi i konserwacji oraz we wszystkich innych materiałach i dokumentach technicznych przygotowanych przez Faresin Industries, w celu sprawdzenia i upewnienia się, że Maszyny i/lub Urządzenia  posiadają niezbędne i właściwe cechy do wykorzystania i/lub zamierzonego wykorzystania przez nabywcę.   

W związku z tym Faresin Industries zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie maszyn i/lub urządzeń.  i/lub ich zmniejszoną zdolność do użytkowania i/lub inne osiągi – w porównaniu z tymi podanymi w Dokumentacji i w ich własnych materiałach ilustracyjnych i/lub w ich własnych instrukcjach użytkowania i/lub konserwacji – i/lub za ewentualne wadliwe działanie i/lub zmniejszoną zdolność do użytkowania i/lub za awarie, spowodowane błędnym wyborem i/lub błędną oceną przez klienta/użytkownika.

Faresin Industries zrzeka się również wszelkiej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą, bezpośrednio lub pośrednio, zostać wyrządzone osobom lub rzeczom w wyniku nieprawidłowego wyboru dokonanego przez klienta/użytkownika lub nieprzestrzegania wszystkich zaleceń wskazanych w dokumentacji oraz w instrukcjach użytkowania i konserwacji, dotyczących w szczególności ostrzeżeń dotyczących instalacji,  uruchomienia, użytkowania i konserwacji swoich Maszyn i/lub Urządzeń.

Faresin Industries zachęca do korzystania z Maszyn i/lub Urządzeń tylko i wyłącznie po dokładnym zapoznaniu się z instrukcjami obsługi i konserwacji oraz innymi dokumentami technicznymi dołączonymi do nich, a także  dostępu i użytkowania Maszyn i/lub Urządzeń tylko i wyłącznie w granicach wskazanych w Dokumentacji, przy czym ich użytkowanie musi być zarezerwowane dla fachowego personelu, uprawnionego do użytkowania tego typu maszyn i urządzeń, mającego ukończone 18 lat, będącego w odpowiedniej kondycji psychofizycznej i nie znajdującego się w stanie zmiany spowodowanej przyjęciem lub użyciem alkoholu, substancji odurzających lub narkotyków, środków psychotropowych, itp…… Maszyny i/lub urządzenia mogą być używane jednocześnie tylko przez jednego operatora, który przed ich uruchomieniem, a tym samym rozpoczęciem ich pracy, musi sprawdzić, czy w pobliżu nie znajdują się osoby lub zwierzęta oraz czy zostały wykonane czynności konserwacyjne zalecane w instrukcjach użytkowania i konserwacji.

Faresin Industries  podkreśla, że zalety lub wady  stosowania  Produkowane przez nią Maszyny i/lub Urządzenia mogą być krytycznie i w pełni ocenione tylko i wyłącznie poprzez kontrole, analizy i testy przeprowadzane przez samych nabywców/użytkowników, ponieważ tylko oni są w stanie poznać swoje rzeczywiste wymagania, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonalności, bezpieczeństwa, niezawodności czas trwania, warunki użytkowania, wydajność, standardy, jak również spełnienie wymagań określonych przez normy, przepisy techniczne, standardy, lokalne zwyczaje lub narzuconych lub sugerowanych przez szczególne lub nietypowe warunki użytkowania, ze względu na szczególne warunki klimatyczne i/lub atmosferyczne (jedynie tytułem przykładu, a zatem nie wyczerpująco, niższe temperatury, niższe  przy – 20° C  lub powyżej 40° C , – międzynarodowa skala Celsjusza – wysoka  wilgotność powietrza, miejsca zapylone  , słony klimat  , burze elektromagnetyczne,  obecność substancji żrących, itp….) i miejsca niezdrowe.

Maszyny i/lub Urządzenia mogą mieć ograniczenia w użytkowaniu, dlatego należy zapoznać się z Dokumentacją, broszurami, materiałami ilustracyjnymi, instrukcjami obsługi i konserwacji, aby dowiedzieć się, do jakich zastosowań są przeznaczone. W każdym przypadku, Maszyny i/lub Urządzenia mogą poruszać się po drogach publicznych tylko wtedy, gdy zostały wcześniej zatwierdzone do tego typu ruchu, i w każdym przypadku muszą być użytkowane tylko i wyłącznie w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach, oraz jeśli zostały poddane okresowej konserwacji przewidzianej w instrukcjach użytkowania i konserwacji.

Wynika z tego, że Faresin Industries zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności  jeśli,  z naruszeniem powyższego, Maszyny i/lub Urządzenia są wstawiane i/lub  umieszczone na liniach produkcyjnych lub używane w nietypowych warunkach lub niezgodne z charakterystyką techniczną i metodami użytkowania sugerowanymi przez Faresin Industries i/lub zawarte  na stronie  .   i/lub  w broszurach i/lub  w  różnych materiałach  ilustrujących  Faresin Industries, w tym w instrukcjach użytkowania i konserwacji, lub, ponownie, niezgodnych z przepisami i/lub normami technicznymi, zwyczajami lub tym, co sugeruje powszechne doświadczenie.

To zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności wobec osób trzecich, zgodnie z ogólnoświatowymi przepisami o odpowiedzialności za produkt, jak i w zakresie gwarancji i odpowiedzialności kontraktowej.


Inne przepisy


Nabywcy/użytkownicy maszyn lub urządzeń produkowanych przez Faresin Industries  są zobowiązani do przeprowadzenia, na własną bezpośrednią odpowiedzialność oraz na własną opiekę i koszt, niezbędnych i odpowiednich kontroli, prób, weryfikacji i, w razie potrzeby, prób funkcjonowania technicznego, w celu stwierdzenia zgodności Maszyny i Urządzenia  zakupione w odniesieniu do ich potrzeb i/lub wymagań, oraz, bardziej ogólnie, do  co zostało podane na stronie internetowej Faresin Industries, w Dokumentacji i materiałach ilustracyjnych oraz w instrukcjach użytkowania i konserwacji, które towarzyszą Maszynom i Urządzeniom.
Wszystkie dane i informacje o charakterze technicznym dostarczone przez Faresin Industries są wynikiem kontroli, testów, weryfikacji i prób funkcjonowania technicznego przeprowadzonych przez jego personel, z zastosowaniem techniki i parametrów zalecanych i/lub sugerowanych przez doświadczenie, normy techniczne i najlepsze praktyki.
Wszystkie maszyny i urządzenia zaprojektowane i wyprodukowane przez Faresin Industries zostały zaprojektowane, zaprojektowane i wyprodukowane do różnych zastosowań, ale nie zostały zaprojektowane, zaprojektowane ani wyprodukowane w celu wyrządzenia szkody osobom lub mieniu.
Maszyny i Urządzenia nie mogą być wykorzystywane do celów nielegalnych ani do celów innych niż wskazane na stronie i/lub w przyjętych przez Faresin Industries dokumentach ilustracyjnych, broszurach, materiałach ilustracyjnych oraz instrukcjach obsługi i konserwacji.
W żadnym wypadku firma Faresin Industries nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, nawet przypadkowe, ani za tzw. szkody karne, powstałe w wyniku lub w związku z użytkowaniem jej Maszyn i/lub Urządzeń.

Faresin Industries nie przyjmuje żadnych roszczeń ani żądań gwarancyjnych w odniesieniu do treści niniejszego Zastrzeżenia lub do opisu Maszyn i/lub Urządzeń  zawartych na stronie internetowej, w Dokumentacji, broszurach, instrukcjach użytkowania i konserwacji  lub do opisu Maszyn i Urządzeń w nich zawartych.

Nieważność lub nieskuteczność jednego lub więcej postanowień niniejszego Zrzeczenia się odpowiedzialności nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

W takim przypadku każde nieważne lub nieskuteczne postanowienie lub klauzula zostanie zastąpione innym ważnym i skutecznym, które osiągnie, w miarę możliwości, te same rezultaty i intencje Faresin Industries s.p.a.