Informacyjna

Informacja na podstawie art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR - EU Reg. 679/16)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/16 przekazujemy Państwu następujące informacje dotyczące przetwarzania, które może mieć miejsce w wyniku dokonania przez Państwa zakupu online na naszej stronie internetowej www.faresindustries.com  oraz ewentualnej rejestracji konta osobistego. 

Administratorem danych jest Faresin Industries Spa z siedzibą i administracją w via dell’Artigianato 36, 36042 Breganze (VI). Wpisane do rejestru przedsiębiorstw w Vicenzy z numerem VAT i kodem podatkowym 03542090281, kontakt pod adresem [email protected].
 
Dane będą wykorzystywane przez posiadacza do następujących celów: 
– Do zarządzania nawiązaną relacją biznesową, w tym w jej ramach kontaktem z naszą organizacją handlową, jako konieczność umowna;
– Za rejestrację indywidualnego konta po wypełnieniu przez Ciebie dedykowanej sekcji, jeśli nie dokonasz zakupu z wykorzystaniem jedynie profilu gościa lub szybkiego check outu;
– Do obsługi wszelkich obowiązków administracyjnych i podatkowych z tego wynikających, jako obowiązek prawny; 
– W celu obrony wszelkich praw pisarza wynikających ze stosunku umownego.
– opcjonalnie, za Twoją wyraźną zgodą, w celu subskrypcji naszego newslettera lub wysyłania Ci komunikatów promocyjnych lub ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
 
Należy pamiętać, że dane oznaczone * (gwiazdką) muszą zostać podane, aby móc skorzystać z usług, o które zamierzają Państwo wystąpić; w przypadku niewypełnienia tych danych może nie być możliwe świadczenie tych usług, a same dane mogą nie zostać pozyskane. Wypełnienie pozostałych danych w formularzu jest nieobowiązkowe i masz swobodę decyzji, czy je wypełnisz, czy nie.
 
Przekazane przez Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom administratora danych zaangażowanym w realizację zamówionych przez Państwa usług oraz wszelkim osobom trzecim zaangażowanym w realizację tych samych działań jako podmioty przetwarzające dane. 
Dane zawarte w formularzach mogą zostać ujawnione naszej organizacji sprzedaży we wskazanych celach lub mogą zostać ujawnione osobom trzecim, jeśli jest to niezbędne do świadczenia zamówionych usług. 
 
Dane te mogą być również przekazywane do (a) stronom, które świadczą usługi zarządzania, księgowe lub podatkowe dla naszej firmy, w ramach ich kompetencji jako procesorów danych; (b) stronom, których ujawnienie jest obowiązkowe z mocy prawa; (c) instytucje bankowe do obsługi płatności; d)  firmy ubezpieczeniowe i/lub windykacyjne; e) przewoźnicy, którym zlecono usługę transportową.
 
 Dane będą przechowywane do czasu wykonania żądanych usług lub żądania ich usunięcia, a w przypadku wymogów organizacyjnych lub regulacyjnych mogą być przechowywane w określonych archiwach przez okres ściśle niezbędny do tych celów.
 
 Przypominamy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawa te mogą Państwo realizować korzystając z powyższych danych kontaktowych. Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez kontakt z posiadaczem na wskazane adresy e-mail lub za pomocą metod wskazanych przez narzędzia wykorzystywane do przetwarzania.
 
 Przypominamy również o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego, we Włoszech reprezentowanego przez Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
 
Dalsze informacje na temat administratora danych i metod przetwarzania wynikających z nawigacji na tej stronie można znaleźć na stronie prezentującejpolitykę prywatności   .